วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การปฏิบัติงานออกแบบและพัฒนา CAI

การฝึกอบรมการผลิต CAI

งานที่ต้องปฏิบัติ
1. งานเดี่ยวให้นักศึกษาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใส่ส่วนประกอบของบทเรียนให้ครบ(จะเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้)
2. งานกลุ่มให้สร้างบทเรียนตามหัวข้อที่กลุ่มได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามโครงสร้างเนื้อหาที่ได้ทำการวิเคราะห์มา
กำหนดส่ง
1. ภาคปกติ ทั้งงานเดี่ยวและกลุ่มภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2550
2. ภาคพิเศษ ทั้งเดียวและกลุ่มส่งในห้องเรียนพร้อมนำเสนอผลงานกลุ่มในวันที่ 21 ตุลาคม 2550

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ http://www.rajabhatonline.com/moodle/file.php/1/download/cai.rar
ใครมีปัญหาทั้งเรื่องตัวโปรแกรม Authorware เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานติดต่อ ผศ.รัฐกรณ์ ด่วน

งานค้นคว้าเนื้อหามาจัดเก็บใน blog ของตนเอง

ด่วนมาก !!
งานจากการระดมสมองเพื่อกำหนดประเด็นเนื้อหาแล้วให้แต่ละคนค้นคว้าตามประเด็นในแต่ละหัวข้อแล้วนำไปบันทึกในblog ของตนเองใน 4 หัวข้อ คือ
1. นวัตกรรมการศึกษา
2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ภาคปกติ กำหนดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2550 (จะตรวจให้คะแนนภายในวันที่ 10 เท่านั้น)

ภาคพิเศษ กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2550 (จะตรวจให้คะแนนภายในวันที่ 13 เท่านั้น) และในวันที่ 14 จะมีการทดสอบความรู้ในเนื้อหาทั้ง 4 เรื่อง(ในห้องเรียน)